LAV FIT REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU LAV FIT

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa rodzaje usług oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pośrednictwem serwisu internetowego przez Vardevan Lazryan , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F H Dawid przy os. Wandy 30 w Krakowie 31-907 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6782840259 REGON: 366146214, będącą właścicielem serwisu internetowego www.lavfit.pl, zwaną dalej “Lav Fit”

§2 DEFINICJE

1. „Usługi”, „dieta”, „produkt” – przygotowywanie i dostarczanie przez Lav Fit posiłków w zestawach całodziennych w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

2. „Klient”, „Zamawiający”- pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług.

3. „Sprzedawca” -Vardevan Lazryan , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F.H Dawid Vardevan Lazryan Os.Wandy 30 31-907 Kraków Gospodarczej pod numerem NIP: 6782840259 REGON: 366146214, właściciel serwisu internetowego www.Lav Fit.pl.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia ( “Zamówienie”) jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie, aktualnie dostępne warianty diet widoczne są na stronie www.Lav Fit.pl.

2.

3. Ceny poszczególnych zestawów obowiązujące w dniu zamówienia określone są w cenniku LAV Fit znajdującego się na stronie internetowej www.lavfit.pl

4. Zestaw testowy to 3 dniowy zestaw próbny, jego cena znajduje się na stronie internetowej www.LAV Fit.pl

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokonanie zamówienia następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z usług (“Zamawiający”) w jednej z następujących form: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.Lavfit.pl, b) poprzez email, wysłanie wiadomości z zamówieniem na adres: info@lavfit.pl, c) Telefonicznie – +48 733334033 w godzinach 10-18 od poniedziałku do piątku,

d)Poprzez rozmowę telefoniczna z jednym z naszych konsultantów oraz wiadomość tekstowa („SMS”).

2. Zamówienie uważane jest za ważne z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany wariant diety, datę rozpoczęcia dostaw, adres na który zostanie dostarczony zestaw oraz inne uwagi odnośnie zamówienia.

3. Zamówienia złożone oraz potwierdzone w dniu roboczym do godziny 18.00 będą realizowane w przeciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 18.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane według kolejności wpłynięcia zamówienia do 2 dni roboczych.

4. W przypadku dłuższej przerwy ze względu na święta i dni ustawowo wolne od pracy lub też inne nadzwyczajne okoliczności wywołujące przerwę w dostawach, zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane według kolejności systemowej.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności za zamówienie na rachunku bankowym Lav Fit .

6. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu oraz numeru telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania określa „Polityka Prywatności” znajdująca się na stronie internetowej www.lavfit.pl

7. LAV FIT nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie po pozostawieniu we wskazanym przez Klienta miejscu, pod wskazanym adresem.

8. Klient ma możliwość wskazania alternatywnego miejsca, w którym kierowca może zostawić zamówienie w przypadku nieobecności Klienta.

9. Poza informacjami wskazanymi w pkt. 2. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Lav Fit o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

10. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Lav Fit za ewentualnie niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach przyjmowanych przez Klienta.

§5 SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

1. LAV FIT sposoby płatności: poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.Lav Fit.pl 

2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 15:00 na jeden dzień roboczy przed jego realizacją.

3. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za Zamówienie lub w przypadku płatności za pośrednictwem systemu online, potwierdzenie otrzymane przez LAV FIT od operatora systemu.

§6 DOSTAWA

1. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostawy zamówienia po wcześniejszym doprecyzowaniu ich z Biurem Obsługi Klienta,

2. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz “długich weekendów” lub też w innych okresach spowodowanych siłą wyższą (stan zagrożenia epidemiologicznego, stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy na obszarze prowadzonych dostaw oraz produkcji )catering

dietetyczny Lav FIT może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

3. Dostawy nie odbywają się w święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz “długich weekendów” catering LAV Fit planuje dostawy w innym systemie niż standardowo informując Klienta odpowiednio wcześniej.

4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością niezgłoszoną do godziny 12:00 trzy dni (3) przed Dostawą, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

5. Wszelkie zmiany i wstrzymania dostaw powinny być zgłaszane przez Klienta 3 dni robocze przed planowaną dostawą. Zmiany na sobotę i niedzielę trzeba zgłaszać do środy w danym tygodniu.

6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Lav Fit powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy (w szczególności stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny na obszarze działania firmy), firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowanie.

7. Godziny dostaw realizowane są od 24-6 rano poza granicami Krakowa do 8:00.

§7 REKLAMACJE

1. Reklamacja musi zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@lavfit.pl

2. Reklamację uważa się za złożoną w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania reklamacji. Zwrot środków realizowany jest do 14 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji (“Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od ustalonego terminu realizacji zamówienia. Zgłoszona po tym terminie Reklamacja nie będzie rozpatrywana.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Lav Fit poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

6. W razie stwierdzenia przez lav fit niezasadności Reklamacji, lav fit poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie do 7 dni roboczych przedstawiając uzasadnienie odmowy rozpatrzenia Reklamacji.

§8 ZMIANY, ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ZWROTY

1. Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw oraz adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Lav Fit potwierdzenia w formie elektronicznej wiadomości e-mail.

2. Klient upoważniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 12:00 trzy (3) dni robocze przed planowaną datą anulowania Zamówienia. O chęci anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Lav Fit za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@lavfit.pl

3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówień złożonych na okres do 7 dni, bez podania przyczyny nie dotyczy to sytuacji opisanych w punkcie 9.

4. W przypadku zamówień na dłuższy okres czasu klient ma prawo do zawieszenia dostaw na czas do 12 miesięcy lub przeniesienia wybranego pakietu na inną, wskazaną przez klienta osobę.

5. Chęć rezygnacji ze świadczonych usług należy zgłaszać drogą e-mailową na adres info@lavfit.pl. W tytule emaila należy podać Imię i nazwisko klienta wraz z dopiskiem rezygnacja. W treści emaila należy podać numer rachunku bankowego na który firma na dokonać zwrotu środków.

6. Firma Lav Fit ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie rezygnacji. Zwrot środków wykonywany jest w ciągu 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zmiany diety na tańszą.

8.

9. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia wykonywania umowy lub odstąpienia od jej realizacji z powodu braku dostępności produktów, a także wystąpienia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii na terenie prowadzenia działalności lub wykonywania dostaw, ponadto w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w sposób nieprawidłowy, który uniemożliwi realizację zamówienia a także braku dokonania płatności.

1. §9 ).

§10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Vardevan Lazryan , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F H DAWID os Wandy 30 Kraków 31-907

2. wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6782840259 REGON:366146214 , będącą również właścicielem serwisu internetowego www.lav fit.pl,

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, za zgodą Klienta wyrażoną dodatkowo również w celu marketingowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe informacje o danych oraz sposobach ich przetwarzania oraz wykorzystania wskazane są w „Polityce Prywatności”.

§11 INFORMACJA O PRAWACH KONSUMENTA

Wszystkie informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

· a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

· b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

· c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

· a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

· b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

· c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

· d) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Przewiń na górę